Імпорт легкових автомобілів. Прогнози для бізнесу

Аналізуючи дані першого кварталу 2021 року, простежується помітне зростання імпорту легкових автомобілів в Україну. Так, за останній період українцями витрачено майже мільярд доларів на придбання іномарок, причому загальна сума рівномірно розділена між новими авто та тими, що вже були в експлуатації. Порівнюючи обидві категорії, бачимо, що середня сума податків під час імпорту машин із пробігом удвічі більша. Відповідно податкове навантаження за розмитнення розподілено таким чином: оплата вища для тих, хто купує дешеві автомобілі.

Паралельно зі зростанням імпорту іномарок виникає необхідність у їхньому обслуговуванні. Тому реалізація автозапчастин для різних моделей також активно набирає обертів.

Динаміка імпорту

В Україні попит на авто не зменшується, оскільки потреба у мобільності існує попри зовнішні чинники. Економічна ситуація, що склалася, спонукає до купівлі легкових, а їхня недостатня кількість на вторинному ринку всередині країни сприяє збільшенню обсягів перевезення автомобілів з-за кордону. Не дивно, що ринок імпорту авто в натуральному вираженні перевищує ринок імпорту нових іномарок приблизно на 80%. Водночас зростання одного ринку не призводить до падіння іншого.

Стосовно обмежень у зв’язку з COVID-19, сьогодні автомобільний бізнес повною мірою пристосований до умов карантину. Про це свідчить переведення в онлайн більшості процесів, починаючи від проведення ставки на аукціонах і закінчуючи віддаленою реєстрацією авто, що були у використанні.

Обираючи моделі з низькою витратою палива, українці все частіше віддають перевагу імпортованим авто на дизелі, ніж на бензині. Крім того, частка ввезених гібридних автомобілів у розрізі загальної кількості як і раніше залишається мізерною. Такий самий показник демонструє і ринок електромобілів: вони поки що не мають широкої популярності, і мінімальний попит йде на недорогі авто, які вже були в експлуатації. Низька потреба у повністю електричних і гібридних моделях обумовлена ​​різними факторами:

 • недостатньо розвиненою інфраструктурою для підзарядки;
 • відсутністю програм підтримки власників, які відмовляються від ДВЗ і переходять на альтернативні варіанти;
 • вищим рівнем ціни такі автомобілі;
 • звичкою споживачів керувати традиційними авто.

Географія імпорту

Після набуття чинності нових правил розмитнення кількість ввезеного транспорту не зменшується, оскільки покупці знаходять нові ринки. Зараз переважна частина нових і вживаних легкових машин, імпортованих з-за кордону, поставляється з країн Європи. Цьому сприяє низка причин:

 • географічна близькість,
 • зручність та швидкість логістики,
 • налагоджені економічні зв’язки.

Водночас суттєво зросла частка імпорту нових авто з далекого та ближнього Сходу. Щодо автомобілів із США та Південної Кореї, тут спостерігається зростання імпорту вживаних автомобілів. Як правило, це машини після ДТП, що продаються на страхових аукціонах. Попит на них збільшується, навіть всупереч дороговизни доставки та часових витрат, оскільки моделі є порівняно новими, мають підтверджений пробіг та вигідну вартість.

На поточний момент лідерами ринку імпорту нових легкових є виробники з ЄС, США, а також Японії. Перші позиції в рейтингу за кількістю продажів на рік стабільно займають такі марки авто:

 1. японська Toyota (Toyota)
 2. французька Рено (Renault)
 3. німецька Фольксваген (Volkswagen)
 4. чеська Шкода (Skoda)
 5. американський Ford (Ford)

Оцінка ситуації на авторинку від провідних експертів

Попри відновлення економіки після ударів пандемії, низка галузей зазнає спад у виробництві. Серед них – основні виробники мікросхем для автопрому, що скоротили обсяги своєї продукції.

З початку цього року про брак напівпровідників і мікрочіпів говорять у всьому автомобільному світі, і негайне усунення дефіциту наразі не передбачається. Таким чином, на первинному ринку прогнозується подорожчання популярних авто та тимчасова відсутність деяких моделей.

Автомобільний ринок зараз волатильний, зокрема через порушений ланцюг постачання мікрочіпів. Водночас оптимістичні прогнози для створення, а також розвитку бізнесу існують, і вони досить великі. Згідно з аналітичними дослідженнями, у 2023 році очікується відновлення безперебійного постачання нових авто на склади, що сприятиме зниженню цін і розширенню вибору на вторинному ринку.

Для отримання консультації зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ

Анализируя данные первого квартала 2021 года, прослеживается заметный рост импорта легковых автомобилей в Украину. Так, за последний период украинцами был потрачен почти миллиард долларов на приобретение иномарок, причем общая сумма равномерно разделена между новыми и бывшими в эксплуатации авто. При сравнении обеих категорий видим, что средняя сумма налогов при импорте машин с пробегом вдвое больше. Соответственно налоговая нагрузка за растаможивание распределена следующим образом: оплата выше для тех, кто покупает дешевые автомобили.

Параллельно с ростом импорта иномарок возникает необходимость в их обслуживании. Поэтому реализация автозапчастей для различных моделей также активно набирает обороты. 

Динамика импорта

В Украине спрос на авто не уменьшается, поскольку потребность в мобильности существует, несмотря на внешние факторы. Сложившаяся экономическая ситуация побуждает к покупке бывших в употреблении легковых, а их недостаточное количество на вторичном рынке внутри страны способствует увеличению объемов перевозки автомобилей из-за рубежа. Неудивительно, что рынок импорта авто б/у в натуральном выражении превышает рынок импорта новых иномарок примерно на 80%. При этом рост одного рынка не приводит к падению второго.

Что касается ограничений в связи COVID-19, сегодня автомобильный бизнес в полной степени приспособлен к условиям карантина. Об этом свидетельствует перевод в онлайн большинства процессов, начиная от проведения ставки на аукционах и заканчивая удаленной регистрацией авто, бывших в употреблении.

Делая выбор в пользу моделей с малым расходом топлива, украинцы все чаще отдают предпочтение импортируемым авто на дизеле, чем на бензине. Кроме того, доля ввезенных гибридных автомобилей в разрезе общего количества по-прежнему остается мизерной. Такой же показатель демонстрирует и рынок электромобилей: они пока не имеют широкой популярности, и минимальный спрос идет на недорогие авто, которые уже были в эксплуатации. Низкая востребованность полностью электрических и гибридных моделей обусловлена различными факторами:

 • недостаточно развитой инфраструктурой для подзарядки;
 • отсутствием программ по поддержке владельцев, которые отказываются от ДВС и переходят на альтернативные варианты;
 • более высоким уровнем цен на такие автомобили;
 • привычкой потребителей управлять традиционными авто.

География импорта

После вступления в действие новых правил растаможивания количество ввезенного транспорта не уменьшается, так как покупатели находят новые рынки. Сейчас преимущественная часть новых и б/у легковых машин, импортированных из-за границы, поставляется из стран Европы. Этому способствует несколько обстоятельств:

 • географическая близость,
 • удобство и скорость логистики,
 • налаженные экономические связи.

В то же время существенно возросла доля импорта новых авто из дальнего и ближнего Востока. Касательно автомобилей из США и Южной Кореи, здесь наблюдается рост импорта подержанных автомобилей. Как правило, это машины после ДТП, которые продаются на страховых аукционах. Спрос на них увеличивается, даже несмотря на дороговизну доставки и временные затраты, поскольку модели являются сравнительно новыми, имеют подтвержденный пробег и выгодную стоимость.

На текущий момент лидерами рынка импорта новых легковых являются производители из ЕС, США, а также Японии. Первые позиции в рейтинге по количеству продаж в год стабильно занимают следующие марки авто:

 1. японская Тойота (Toyota)
 2. французский Рено (Renault)
 3. немецкий Фольксваген (Volkswagen) 
 4. чешская Шкода (Skoda) 
 5. американский Форд (Ford)

Оценка ситуации на авторынке от ведущих экспертов

Несмотря на восстановление экономики после ударов пандемии, ряд отраслей претерпевает спад производства. В их числе – основные производители микросхем для автопрома, сократившие объемы выпускаемой продукции.

С начала нынешнего года о нехватке полупроводников и микрочипов говорят во всем автомобильном мире, и на данный момент немедленное устранение дефицита не предвидится. Таким образом, на первичном рынке прогнозируется удорожание популярных авто и временное отсутствие некоторых моделей.

Автомобильный рынок сейчас волатилен, в том числе из-за нарушенной цепи поставок микрочипов. Вместе с тем оптимистичные прогнозы для создания, а также развития бизнеса есть, и довольно большие. Согласно аналитическим исследованиям, в 2023 году ожидается восстановление бесперебойных поставок новых авто на склады, что будет способствовать снижению цен и расширению выбора на вторичном рынке.